Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2020 en zijn van toepassing op het lenen van producten bij de Energiebieb.

Belangrijkste voorwaarden
  • De producten worden door de Energiebieb uitgeleend aan de inwoners van de gemeenten Hattem, Oldebroek, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Elburg.
  • De duur van de uitlening wordt beperkt tot een maximum van 21 dagen als deze met de post wordt verstuurd en 14 dagen als deze wordt opgehaald.
  • Producten die per post worden verstuurd naar het opgegeven adres en dienen per post weer te worden teruggestuurd naar Veluwe Duurzaam. Wordt het product  opgehaald dan dient deze ook weer bij het ophaalpunt te worden geretourneerd.
  • Wanneer een product niet beschikbaar is, kan de lener deze reserveren.
  • Het is niet toegestaan de producten aan derden beschikbaar te stellen.
  • De lener of diens wettelijke vertegenwoordiger verklaart door de inschrijving bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
  • Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle leners van producten bij de Energiebieb van Veluwe Duurzaam.
  • Veluwe Duurzaam gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van leners, bezoekers en deelnemers van activiteiten.

Artikel 1: Uitleenprocedure
1.1 • Producten worden door de Energiebieb uitgeleend aan de inwoners van de gemeenten Hattem, Oldebroek, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Elburg.
1.2 • Producten kunnen via de website van Veluwe Duurzaam worden gereserveerd. Na aanmelding ontvangt de lener een e-mail met de bijbehorende uitleeninformatie.
1.3 • Als de producten beschikbaar zijn op moment van de aanvraag, kunnen deze onmiddellijk toegestuurd worden. Indien dit niet het geval is, dan worden deze gereserveerd en ontvangt de lener een e-mailbevestiging van de reservering. De aanvragen voor de reservering worden in volgorde van ontvangst behandeld. De vastlegging is slechts definitief na bevestiging door Veluwe Duurzaam.
1.4 • De uitleenperiode is maximaal 21 dagen als deze per post wordt verstuurd en 14 dagen als deze wordt opgehaald bij een ophaalpunt.
1.5 • Producten die per post wordt verstuurd naar het opgegeven adres en dienen deze per post weer te worden teruggestuurd naar Veluwe Duurzaam. Wordt het product opgehaald dan dient deze ook weer bij het ophaalpunt te worden geretourneerd.
Artikel 2: Lenen
2.1 • Aanvragen van personen onder de 16 jaar kunnen alleen door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger worden gedaan.
2.2• Bij het toesturen krijgt de lener, of diens wettelijke vertegenwoordiger, een overzicht van de actuele uitleenvoorwaarden.
2.3 • Voor het lenen van producten uit de Energiebieb zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.4 •De lener of diens wettelijke vertegenwoordiger verklaart door de inschrijving bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2.5 • De algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Energiebieb en te downloaden via de website van Veluwe Duurzaam. De voorwaarden vindt u ook toegevoegd bij de apparaten.
Artikel 3: Leengeld
3.1 • De directie van Veluwe Duurzaam stelt jaarlijks de hoogte van het leengeld voor de verschillende producten vast.
3.2 • Een voornemen tot wijziging van de tarieven wordt ten minste twee maanden voor de datum van wijziging bekendgemaakt op de website van Veluwe Duurzaam.
Artikel 4: Algemene bepalingen
4.1 • Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle leners van producten bij de Energiebieb van Veluwe Duurzaam.
4.2 • Deze algemene voorwaarden zijn geldig tot ze worden gewijzigd, tenzij wettelijke maatregelen 1 of meerdere artikelen ongeldig maken.
4.3 • Wijziging van de algemene voorwaarden is voorbehouden aan Veluwe Duurzaam.
4.4 • Een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden wordt ten minste 2 maanden voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging op een duidelijke plek op de website van Veluwe Duurzaam geplaatst. 
4.5 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Veluwe Duurzaam.
Artikel 5: Voorwaarden voor het lenen van media
5.1 • De Energiebieb kan besluiten om bepaalde media niet uit te lenen.
5.2 • De uitgeleende media worden automatisch geregistreerd.
Artikel 6: Uitleentermijn
6.1 • De uitleentermijn van producten is niet langer dan 21 dagen als deze per post wordt verstuurd en 14 dagen als deze wordt opgehaald bij een ophaalpunt.
6.2 • De lener moet het geleende materiaal terugsturen of brengen vóór het verstrijken van de uitleentermijn. 
Artikel 7: Reserveren van een apparaat
7.1 • Wanneer producten niet beschikbaar zijn, kan de lener deze reserveren.
7.2 • Zodra de gereserveerde of aangevraagde producten beschikbaar zijn, krijgt de lener hiervan bericht.
Artikel 8: Gebruik van de media
8.1 • De lener moet de producten met uiterste zorgvuldigheid behandelen.
8.2 • De producten kunnen uitsluitend voor eigen, particulier gebruik worden geleend.
8.3 • Het is niet toegestaan de producten aan derden beschikbaar te stellen.
8.4 • Bij ontvangst moet de lener zich ervan overtuigen dat de geleende producten in goede staat verkeren. Eventuele beschadigingen en/of verontreinigingen moeten binnen 2 dagen na ontvangst gemeld worden bij de helpdesk. Het is niet toegestaan geleende media zelf te repareren.
Artikel 9: Aansprakelijkheid bij uitleen van audiovisuele materialen
9.1 • Veluwe Duurzaam, de vrijwilligers en bibliotheken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener of lichamelijk letsel, die ontstaat door het lenen en gebruiken van de producten van de Energiebieb. Dit betekent dat, als apparatuur van de lener beschadigd raakt of er lichamelijk letsel optreedt als (vermeend) gevolg van het lenen en gebruiken van de producten, Veluwe Duurzaam, de vrijwilligers en bibliotheken onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade.
Artikel 10: Wijzigingen persoonsgegevens
10.1 • Naamsveranderingen, adreswijzigingen en/of e-mailadreswijzigingen moeten door de lener zo spoedig mogelijk digitaal aan Veluwe Duurzaam worden meegedeeld. De Energiebieb heeft het recht de lener te vragen zich te legitimeren.
10.2 • Eventuele nadelige gevolgen van het niet tijdig melden van een naamsverandering, adreswijziging en/of e-mailadreswijzigingen zijn geheel voor rekening en risico van de lener.
Artikel 11: Privacy
11.1 • Veluwe Duurzaam gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van leners, bezoekers en deelnemers van activiteiten.
11.2 • Contactgegevens van de lener worden getoond aan de uitleenlocatie. Veluwe Duurzaam en de locatie gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.

Scroll naar boven
Naar de inhoud springen